Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Profor brengt samen

 
Wat doen wij?
Stichting ProFor, of ‘Bureau voor Samenlevingsopbouw binnen het Nederlands Koninkrijk’, kent een rijke geschiedenis. ‘Forsa’ is het Papiaments woord voor ‘kracht’;  ProFor betekent daarom ‘Voor Kracht’: de wil, kennis en mogelijkheden om problemen op te lossen. 
Het kernproduct van ProFor is Family coaching: het begeleiden en helpen van veelal eenoudergezinnen en personen die in problemen zijn gekomen.
De tweede pijler bestaat uit projecten gericht op specifieke en actuele onderwerpen.
 
Voor wie?
Stichting ProFor richt zich op etnische minderheden in Amsterdam en omgeving en in het bijzonder stadsdeel Zuidoost. Projecten in andere delen van het land worden niet uitgesloten.
Onze deskundigheid omvat onder meer bewoners met een Spaanstalige- en Caribische achtergrond.
Onze specialisaties zijn:
Kinderen en jongeren (ondersteunen in leerachterstanden, wegwijs in gezondheid en overgewicht)
Vrouwen (empoweren en ondersteunen)
Gezinnen (begeleiden, empoweren en doorverwijzen naar instanties)
Vaders (betrekken bij opvoeding en de vaderrol)
Ouderen (informeren en vaardigheden bijbrengen)
 
Welke werkwijze heeft ProFor?
ProFor kiest er steeds voor om aan te sluiten bij de groepen en van daaruit de ontwikkeling in te zetten naar volwaardige participatie en deelname aan de samenleving.
ProFor richt zich daarbij voornamelijk op dié segmenten uit de doelgroep die nog weinig aanhechting met de samenleving hebben en waar sprake is van grote achterstanden.
ProFor maakt ook gebruik van de methode peer-coaching; dit houdt in dat de doelgroep door medewerkers die dezelfde taal spreken worden ondersteund, personen die als brug kunnen fungeren tussen de eigen etnische groep en de Nederlandse samenleving. Dit zijn ook mensen die er in zijn geslaagd om in beide samenlevingen volwaardig te functioneren, beide begrijpen en die de partijen bij elkaar kunnen brengen.