Profor - Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse koninkrijk.

logo Profor

Bureau voor samenlevingsopbouw

Profor brengt samen

Statutaire doelstelling:

Het doel van stichting ProFor is vermeld in artikel 2 van de statuten: 'Een bijdrage te leveren aan de versterking van het zelfbeeld en de maatschappelijke positie van de etnische minderheden in Nederland, meer in het bijzonder van Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen.' De stichting tracht dit doel te bereiken door (artikel 4): 'Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve van de integratie van etnische minderheden in Nederland, ter verbetering van de samenwerking binnen het Koninkrijk, en ter verbetering van de uitgangspositie van inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba, in het bijzonder op de navolgende maatschappelijke gebieden:

• Hulpverlening;
• Onderwijs;
• Arbeid;

• Huisvesting/leefomgeving;
• Gezondheidszorg;
• Emancipatie en participatie'.

Stichting ProFor is opgericht in april 1997. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, nummer 41216989.

Missie en Visie:

De missie van ProFor is: het bevorderen van de emancipatie en participatie van groepen met een achterstand, met name etnische groepen. De visie hierbij is: 'gemeenschappen moeten en willen zelf de belangrijkste actor zijn bij het opheffen van achterstanden en het oplossen van problemen'. Zij kunnen zelf het beste de knelpunten benoemen en de manier om die op te lossen. De rol van ProFor is om hierbij professionele ondersteuning en begeleiding te bieden. De wens tot behoud van eigen culturele waarden en normen en de eigen taal moet worden gerespecteerd, maar mag niet strijdig zijn met het streven naar volwaardige participatie aan de Nederlandse samenleving.

Wie zijn wij en wat doen we?

ProFor kiest er steeds voor om aan te sluiten bij de groepen en van daaruit de ontwikkeling in te zetten naar volwaardige participatie en deelname aan de samenleving. ProFor richt zich daarbij vooral op de groep die nog weinig aanhechting met de samenleving hebben en waar sprake is van grote achterstanden.

ProFor maakt gebruik van de methode peer-coaching; dit houdt in dat de doelgroep door medewerkers die dezelfde taal spreken worden ondersteund, personen die als brug kunnen fungeren tussen de eigen etnische groep en de Nederlandse samenleving. Dit zijn mensen die er in zijn geslaagd om in beide samenlevingen volwaardig te functioneren, beide begrijpen en die de partijen bij elkaar kunnen brengen.