Maatschappelijke ondersteuning van ProFor:

 • Bijzonder laagdrempelig en uitgaand van eigen initiatief cliënten.
 • Resultaatgericht: zo snel mogelijk bereiken van succesvolle zelfredzaamheid.
 • Uitvoering door vrijwilligers.
 • Intensieve samenwerking met schuldhulp en wijkagent.
 • Van hulpvragers wordt geen of een zeer lage bijdrage gevraagd.

Dagelijkse spreekuur

Dagelijkse spreekuur van ProFor is voor individuen en gezinnen met een hulpvraag en achterstandsproblematiek. Na de intake en een afspraak over de aanpak wordt een Familycoach gekoppeld aan de hulpvrager. De aanpak richt zich op activering van hulpvragers naar het zoeken van oplossingen. Daarnaast werkt ProFor intensief samen met organisaties. Kennis en expertise worden op deze wijze gezamenlijk ingezet.

Verbinding leggen:

Door haar verbindingen met organisaties in o.a. Amsterdam Zuidoost is ProFor goed op de hoogte van tal van zaken die er spelen. Ook de vele contacten via de spreekuren en loketten, de cursussen en themabijeenkomsten leveren een schat op aan informatie en inzicht over de verhoudingen en omstandigheden in de verschillende buurten van Amsterdam Zuidoost en omstreken.

Benutten van talent van Amsterdammers zodat ze zich kunnen ontplooien om – ongeacht hun achtergrond, overtuiging of geaardheid – volwaardig te kunnen participeren en meedoen in de maatschappij.

Stimuleren:

Stimuleren dat Amsterdammers zich inzetten voor elkaar, hun buurt of omgeving, daar waar hulp en ondersteuning nodig is en een bijdrage geleverd kan worden aan een kansrijke en gezonde omgeving voor alle Amsterdammers.

Ontwikkeling:

Het aanbieden van Nederlandse taal, computerlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, budgetcursussen, vertalen en doorverwijzen.

Preventie:

 • Kansen op de arbeidsmarkt vergroten door diverse cursussen en voorlichting;
 • Integreren en participeren in de Nederlandse samenleving;
 • Voorkomen van problemen onder andere op het gebied van eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en kindermishandeling, criminaliteit en radicalisering.

Zelfredzaam:

Helpen van individuen en gezinnen, zodat zij hun achterstandsproblematiek aanpakken en oplossen en gaan participeren in de Nederlandse samenleving. De achterstanden betreffen vooral gezondheid, financiële situatie, taal en de afstemming met instanties.

De aanpak van achterstandsproblematiek is primair een verantwoordelijkheid van de hulpvrager; de rol van ProFor is helpen, adviseren en stimuleren vanuit een positieve insteek.

Samenwerking

ProFor werkt op meerdere manieren samen:

 • Op afgesproken dagen zijn er verschillende loketten aanwezig in de locatie van ProFor voor specifieke vragen over financiële problematiek, veiligheidsvragen, juridische vragen.
 • Organisaties waar naar (ook wederzijds) wordt doorverwezen, met name gemeentelijke diensten, MaDi, GGD Amsterdam, gezondheidsinstellingen, scholen en hogescholen, woningcorporaties, jeugdorganisaties, en andere relevante organisaties.
 • Vanaf 2021 worden in Amsterdam Buurtteams gevormd. Buurtteams vormen de nieuwe structuur binnen de gemeente waar elke Amsterdammer terecht kan voor vragen en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Buurtteams werken samen met Ouder- en Kind teams. Per stadsdeel komt er één organisatie voor de realisatie van de Buurtteams, het organiseren van het sociaal raadsliedenwerk en (specialistische) schuldhulp. ProFor functioneert al als een huis van de wijk voor een specifieke doelgroep (Open Spreekuur en loketten).
 • Het Social Pact Zuidoost is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Zuidoost die samen problemen als armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval willen aanpakken. De samenwerking tussen de ruim 30 organisaties van het Social Pact zal hierdoor worden versterkt. ProFor is lid van het Social Pact.

Projecten

ProFor ontwikkelt jaarlijks ook projecten die in spelen op actuele zaken.

Deze projecten worden apart vermeld op de website.