Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting ProFor (hierna te noemen ProFor) verwerkt van haar achterban, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Zodra de achterban van ProFor, donateurs en/of anderen persoonsgegevens aan PROFOR verstrekken wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:PROFOR, Hogevecht 187b 1102 HJ Amsterdam, telefoonnummer 020-6902626, KvK nummer: 41216989. De directeur is belast met het beheer van de persoonsgegevens en is bereikbaar via tijdens kantooruren op telefoonnummer 0206902626 en via l.martis@profor.nl.

Welke gegevens verwerkt PROFOR en voor welk doel

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

PROFOR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. ondersteunen van cliënten, financiële administratie van de cliënten en uitnodigingen.
 2. naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PROFOR

Bewaartermijnen en opschoning van de bestanden zowel elektronisch alsmede papieren versie.

PROFOR verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van deelname aan activiteiten en ondersteuning van ProFor. Na afloop van de ondersteuning worden de persoonsgegevens binnen 2 jaren vernietigd en/of dit conform de belastingwetgeving.

Beveiligingsmaatregelen en verwerking

 1. er bescherming van de persoonsgegevens heeft PROFORpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De dossiers zijn gearchiveerd en opgeborgen in archiefkasten achter slot en grendel. In de avonduren worden de tussendeuren op kantoor ook afgesloten.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PROFORgebruik van digitale dossiervorming. Door middel van een extra code is het mogelijk in te loggen.

Inzagerecht Verwijdering Vragen Klachten

 1. Via de directeur van PROFORkan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PROFORzal het verzoek na ontvangst binnen twee weken in behandeling nemen en binnen drie weken hierover informeren.
 2. Indien er bezwaar bestaat tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact opgenomen worden met de directeur.
 3. Indien er klachten zijn over de wijze waarop PROFOR de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kan contact worden opgenomen met de directeur.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de directeur van ProFor emailadres: l.martis@profor.nl

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van ProFor bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.