FUTURE KIDS, HET ALLERLEUKSTE ONDERWIJSPROJECT VAN ZUIDOOST

Als je meedoet met Future Kids kun je een jaar lang samen met andere kinderen leren, maar ook spelen, bewegen en plezier maken. Je cijfers gaan omhoog door huiswerkbegeleiding en je kunt praten over alles wat jij belangrijk vindt.

Info voor ouders, scholen en organisaties: 

Future Kids bestaat al sinds 2000 en is een succesvol win-win-win project. Leerlingen zien hun schoolprestaties verbeteren dankzij capabele begeleiding van HBO-en MBO studenten. Deze studenten komen zo aan een waardevolle stageplek. Ook de ouders van de leerlingen ontvangen voorlichting en informatie die voor een betere communicatie met hun kind en school verzorgd.

In Future Kids worden kinderen bijgespijkerd in basisvaardigheden waardoor zij meer succes en plezier op school ervaren. Tot de basisvaardigheden behoren onder andere: beheersing van de Nederlandse taal waaronder het vergroten van de woordenschat. Het vermogen tot concentratie, inzicht in begrippen en het aanleren van sociale vaardigheden.

Soms zijn er leerlingen met een achterstand maar hebben leerkrachten niet voldoende tijd om aan deze achterstanden te werken. Hierdoor wordt de kenniskloof steeds groter, waardoor het voor het kind steeds moeilijker wordt om ‘bij de les’ te blijven met als gevolg dat gedrag als storend wordt ervaren met op- en aanmerkingen, gevolgt met vaak straf. Dit alles leidt tot slechte schoolresultaten en een negatieve beoordeling van het gedrag. Het zelfbeeld van een kind wordt hierdoor geschaad. De slechte start en ontwikkelingsachterstanden zorgen voor onnodig slechte prestaties.

Achterstanden wegwerken en kinderen meer vertrouwen geven:

ProFor heeft deze negatieve trend gesignaleerd en is 15 jaar geleden begonnen met het Future Kids project. Een project bedoeld om achterstanden weg te werken en kinderen weer vertrouwen in zichzelf te geven. Een project dat tegelijkertijd stagiaires van HBO- en MBO opleidingen de kans geven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met “echte” kinderen. Voor velen is dit een eerste kennismaking met Amsterdam Zuidoost en de rijkdom aan talen en culturen in dit stadsdeel. Veel studenten ontwikkelen in het Future Kids project affiniteit met de doelgroep en het stadsdeel, wat alleen maar gunstig kan zijn voor de latere beroepspraktijk.

Een hoger opleidingsniveau en betere kansen op de arbeidsmarkt:

De belangrijkste doelstelling van Future Kids is om kinderen op een inspirerende manier te begeleiden bij hun schoolactiviteiten en hun leer- en gedragshouding te stimuleren. Door huiswerkbegeleiding en empowerment die is toegespitst op de behoeften van elk kind, worden zo vroeg mogelijk leerachterstanden weggewerkt. Hierdoor zullen de kinderen door kunnen stromen naar een hoger opleidingsniveau en in de toekomst betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

De ontwikkeling van taalvaardigheid en sociale vaardigheden van kinderen worden bevorderd d.m.v. creatieve, muzisch-agogische activiteiten. Onze begeleiders stellen een jaarplanning op met thema’s zoals bijvoorbeeld pesten, hygiëne, vriendschap, of het voorbereiden op de Cito-toets. Spelenderwijs wordt zo aan preventie en vroegtijdige signalering van problemen gedaan.

Sport en Spel:

Door sport- en spelactiviteiten wordt de motoriek van kinderen geactiveerd. De gezondheid en fysieke conditie van kinderen worden hierdoor beter. De kinderen voelen zich beter, fitter, blijer, ze zitten lekkerder in hun vel. Veel kinderen houden van spelen, het is zaak om met de sport en het bewegen meer aan te sluiten op dat ‘spelen’. Bewegen is de grondslag van de totale opvoeding en is tegelijk gepaard met het leren kennen van de wereld en de eigen ik. Verdieping in de leefwereld van deze kinderen is essentieel, omdat sommige kinderen sporten saai vinden. Door het organiseren van sport- en spelactiviteiten die aansluiten op hun leeftijd en interesses, gaan de kinderen plezier beleven aan bewegen. Tegelijk wordt er zo gewerkt aan geestelijke ontwikkelingen zoals sportiviteit, samenwerken en het aanhouden van regels.

Signaleren sociale en emotionele problemen:

In het project Future Kids kan men vroeg aandacht besteden aan sociale en emotionele problemen bij de kinderen, en deze zelfs voorkomen. Onze begeleiders hebben tijdens het werken met kinderen de kans om persoonlijk contact te maken, ze te observeren, signalen op te pikken van bijvoorbeeld ernstige leerproblemen, gedragsstoornissen, kindermishandeling. Vervolgens ontwikkelen zij methodieken om actie te ondernemen. Dit eventueel met inschakeling van ProFor’s Family Coaches, Bureau Jeugdzorg e.d. Zo functioneren de studenten als brug tussen kinderen en ouders enerzijds en instellingen.

Stageplaatsen:

Door deze leerwerkplaatsen wordt de deskundigheid van toekomstige hulpverleners bevorderd. Zij ontmoeten kinderen uit veel verschillende culturele samenlevingsgroepen die zij gedurende langere tijd zullen begeleiden. Hierbij ontvangen zij coaching en begeleiding van meer ervaren leidinggevenden.

Bevorderen van ouderparticipatie:

Een bijkomende doelstelling is het bevorderen van ouderparticipatie; het betrekken van ouders bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen op school en daarbuiten.

Het is van belang dat de persoonlijke vorming thuis, die op school en Future Kids goed op elkaar aansluiten. Heldere communicatie tussen alle partijen en afstemming van voorlichting aan ouders en het onderwijsprogramma zijn belangrijk. Om deze reden wordt binnen Future Kids aandacht besteed aan het contact met de ouders. Zij worden betrokken en uitgenodigd om mee te doen. Op oudermiddagen krijgen zij voorlichting in het kader van opvoedingsondersteuning. 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Stichting ProFor en vragen naar mevrouw Lucia Martis.

Future Kids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *