Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen hardnekkige problemen als armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval in Amsterdam Zuidoost aanpakken. Dat is de inzet van dit uniek ‘Social pact’ van bewoners en partijen uit Zuidoost. Kern van de aanpak: bewoners, professionals en beleidsmakers voeren activiteiten uit op basis van de specifieke behoefte van bewoners, samen wordt geleerd en verbeterd.
Het Social pact is een alliantie van samenwerkende bewoners, ervaringsdeskundigen, professionals en organisaties met een duidelijke verbinding tussen formele en informele organisaties en buurtinitiatieven. De leden van het Social pact bepalen samen de visie, missie en werkwijze. In samenwerking met ambtelijke professionals wordt er gewerkt aan de maatschappelijke opgave van Zuidoost waarbij de noden van bewoners leidend zijn. Vrienden van het Social pact steunen de alliantie door met hun kennis, eigen programma’s/projecten en middelen aan te haken bij het werken aan sociale urgenties. Iedereen kan zich aansluiten bij het Social pact mits:
▪ Tenminste drie jaar actief in het sociaal domein;
▪ Aantoonbaar cultureel sensitief te werk gaat;
▪ Bereid is zich 4 jaar te committeren aan de missie van het Social pact;
▪ Samen wil werken;
▪ Als een betrouwbare samenwerkingspartner wordt ervaren;
▪ Geen winstoogmerk heeft.
Organisatie
Het Social Pact bestaat uit leden en vrienden.

Werkwijze en gezamenlijk aanbod 2021


Het Social Pact is er voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost: voor hen zetten de leden van het pact zich in, om hun positie en welzijn te verbeteren en versterken. De leden van het pact hebben de handen ineen geslagen om bij te dragen aan het oplossen van de specifieke uitdagingen/problemen waar bewoners van het stadsdeel tegenaan lopen. Dit doen zij aan de hand van de prioriteiten van het college in de GGU’s (gebiedsgerichte uitwerkingen) van de drie gebieden: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam/Driemond.
In 2021 streeft het Social Pact er naar om hun totaalaanbod aan activiteiten inzichtelijk in kaart te brengen, zowel voor elkaar als voor de bewoners van Zuidoost. Door de activiteiten in te delen volgens de prioriteitenstelling van de gemeente, maakt het Social Pact inzichtelijk op welke manier ze bij kan dragen aan deze prioriteiten, met welke beoogde resultaten op welke termijnen.
Door het samenstellen van dit overzicht wordt ook duidelijk waar nog inzet op nodig is, en waar overlap is en dus samenwerking of kernverschuiving nodig is.
Het Social Pact zal de prioriteiten van de GGU’s aanvullen aan de hand van de eigen ervaringen/bevindingen uit onderzoek. Op basis van deze analyse zullen door de Social Pact leden fondsen en subsidies worden aangevraagd voor de activiteiten waaraan de bewoner van Zuidoost behoefte heeft.
Om haar doelen te kunnen bereiken en beter samen te werken streeft het Social Pact er naar om haar organisatievorm in 2021 te formaliseren tot een zelfstandige entiteit, bijvoorbeeld een coöperatieve vereniging. Door het opstellen en ondertekenen van een handvest/samenwerkingsverdrag geven de leden hun gezamenlijke doel en onderlinge samenwerking binnen de vereniging vorm.
Onmisbaar voor het bereiken van de doelen van het Social Pact is een communicatieplatform. De ambitie is om dit in 2021 op te zetten en een stevige basis binnen het pact te geven.


Samenwerkingen


De organisaties binnen het Social Pact werken op veel vlakken samen, en zullen deze samenwerking ook in 2021 blijven opzoeken. In het begin van 2021 lopen onder andere gezamenlijke programma’s op de vlakken van: preventie Huiselijk geweld/kindermishandeling.

Projecten

In 2021 zal het Social Pact net als in 2020 op verzoek van derden bijdragen aan projecten die de doelen van het Social Pact onderschrijven.
Per begin 2021 lopen hiervoor o.a.:

  • Buurtplan Holendrecht: Het organiseren van een samenwerkingsverband van buurtorganisaties en bewoners voor het uitvoeren van activiteiten t.b.v. jeugd/jongeren in Holendrecht.
  • Organisatie bewonersparticipatie in Masterplan Zuidoost: Organisatie (incl. werving) van inspraaksessies door bewoners op de contouren van het Masterplan Zuidoost.
Social Pact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *