Aanleiding en inleiding

Het doel van stichting ProFor is:

Een bijdrage leveren aan de versterking van het zelfbeeld en de maatschappelijke positie van etnische minderheden in Nederland, in het bijzonder van Antillianen en Arubanen.’

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een grote invloed op de samenleving. Jaarlijks hebben meer dan 200.000 personen te maken met huiselijk geweld waarvan 40 tot 50 met dodelijke afloop. De ambitie van het Nederlands Jeugdinstituut is dat kinderen geweldloos kunnen opgroeien. De gehanteerde regioaanpak kent 4 onderdelen, te weten:

  • Preventie;
  • Signaleren melden;
  • Analyseren en onderzoeken;
  • Interveniëren en nazorg.

Van deze 4 punten is ProFor sinds 2008 bezig met preventie (voorlichting) signaleren en melden (bespreken met Veilig Thuis en Blijfgroep) en interveniëren en nazorg van de eigen cliënten.

Doelgroep

De doelgroep van ProFor wordt gevormd door personen en gezinnen in Amsterdam en omgeving, die kampen met achterstandsproblematiek, met name op diverse leefgebieden. De achterstandsproblematiek kan de integratie in de Nederlandse (Amsterdamse) samenleving belemmeren.

Kenmerken van de doelgroep: Kwetsbare doelgroep en personen die al jarenlang in Nederland wonen, een baan en sociaal netwerk hebben, maar door omstandigheden (zoals verlies baan, ziekte) zijn vastgelopen. De doelgroep van ProFor wil zelf juist verder, is behoorlijk zelfredzaam, maar is meestal niet in beeld bij gemeentelijke instanties.

Na pensionering ontstaat een andere problematiek: financiële achteruitgang

(weinig pensioen), verlies aan sociale contacten en eenzaamheid.

ProFor zet zich al jarenlang in voor deze doelgroep door verbindingen te leggen, bruggen te slaan en drempels te slechten zodat men weer verder kan.

Activiteiten 2020 / 2021

De gemeente brengt vanaf 2018 alle informele en formele partijen bij elkaar, die werkzaam zijn op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling, o.a. via een conferentie. Hiermee probeert men te bereiken dat in een vroegtijdig stadium hulp wordt gezocht. Het is een taboe onderwerp dat de gemeente wil doorbreken door aan te sluiten bij informele organisaties die een grote achterban hebben. Zo is er voorlichting verzorgd over de meldcode en is instructie gegeven over wat men kan doen bij meldingen. Onderwerpen die o.a. naar voren komen is “Hoe kunnen informele en formele organisaties gelijkwaardiger en effectief met elkaar samenwerken?

Training Meldcode

ProFor heeft in samenwerking met Sheela Vyas van Lotus en Tulip”, al heel veel jaren betrokken met dit onderwerp, op 16 en 23 januari 2021voor een aantal organisaties, de training Meldcode en Ouderenmishandeling verzorgd.

De volgende organisaties Hart voor de K-buurt en ook P-team Amsterdam Zuidoost, Stichting SES ( beiden aangesloten bij het Social Pact) met in totaal 6 personen, hebben deze training en voorlichting, gevolgd.

De Meldcode training houdt in: Informatie over huiselijk geweld, delen van ervaringen en methoden hoe je dit taboe onderwerp bespreekbaar kunt maken en hoe kun je met elkaar samenwerken om een verschil te maken. Ook komen aan bod de fases, het stappenplan en het implementeren van de meldcode in de organisatie. Organisaties worden geïnformeerd en aangemoedigd om er vaart achter te zetten om een eigen meldcode op te stellen omdat de gemeente dat opneemt in de subsidiebeschikking van maatschappelijke organisaties.

Voorlichting ouderenmishandeling

Aan 15 vrijwilligers van het P-team Zuidoost heeft ProFor op 30 januari 2021 een voorlichting verzorgd. Ook hier werd informatie gegeven over huiselijk geweld, werden signalen en methoden aangereikt hoe je dit taboe onderwerp bespreekbaar kunt maken en hoe kun je met elkaar samenwerken om een verschil te maken. Verder werden de extra aandachtspunten bij het voorkomen, signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij (vermoedens van ) ouderen mishandeling besproken. Ook werden de beschermende factoren en mogelijke acties besproken

Beide activiteiten zijn door de deelnemers erg gewaardeerd en sprak men de wens uit om zich verder te willen scholen op dit onderwerp.

Training en voorlichting Meldcode en Ouderenmishandeling januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *